Gezond fundament

Oproep kandidaten voor NVvP - Oral B® - Onderzoeksprijs

Doelstelling
De NVvP onderzoeksprijs wordt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ingesteld met de bedoeling om hoogwaardig onderzoek op het gebied van de parodontologie te stimuleren.
 
Sponsoring
De prijs wordt 1x per 2 jaar uitgereikt en bedraagt € 2.250,-, bij voorkeur op het betreffende najaarscongres. De firma Procter & Gamble Nederland ORAL-B®  stelt dit bedrag ter beschikking.
 
Kandidatuur
Voor de prijs komen in aanmerking onderzoeksverslagen van onderzoekers werkzaam in Nederland die aan de volgende criteria voldoen:
 
a. Het onderzoek dient vanuit Nederland in de internationale Engelstalige literatuur gepubliceerd te zijn ofwel voor publicatie geaccepteerd te zijn.
 

b. Het onderzoeksverslag dient gepubliceerd óf voor publicatie geaccepteerd te zijn in de 2 jaren voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.

c. Het onderzoeksverslag dient betrekking te hebben op het vakgebied van de parodontologie in de breedste zin.

d. De kandidaat is lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Procedure
De procedure rond de uitreiking van deze prijs laat zich in de volgende stappen beschrijven
  • Aankondiging
  • Inzending
  • Beoordeling
  • Uitreiking
 
Aankondiging
Uiterlijk in de maand februari van het jaar waarin, de prijs zal worden uitgereikt, plaatst het bestuur van de NVvP een oproep in:
NVvP Nieuwsbrief en de op NVvP website. Daarin in wordt het volgende bekend gemaakt: Elke onderzoek (lid van de NVvP), die een publicatie heeft, die voldoet aan de punten a, b, c en d onder 'KANDIDATUUR', kan deze publicatie(s) inzenden ter beoordeling.
 
Inzending
De inzendingen dienen, digitaal, uiterlijk 1 juni 2018 in het bezit te zijn van het secretariaat van het bestuur van de NVvP secretariaat@nvvp.org. Het bestuur draagt vervolgens zorg voor de directe verzending van alle ingestuurde publicaties aan de met beoordeling belaste personen.
 
Beoordeling
De beoordeling neemt de volgende aspecten in overweging:
  • originaliteit
  • wetenschappelijke kwaliteit
  • klinische relevantie van het onderwerp
  • mogelijke gezondheidswinst voor de patiënt
  • maatschappelijke impact
  • professionele spin-off
 
Het bestuur belast 2 leden met onderzoekservaring, bij voorkeur lid van de vereniging en liefs 1 (emeritus-) hoogleraar in de parodontologie of aanverwant vakgebied met de taak om de inzendingen in een eerste ronde te beoordelen en een selectie te maken van maximaal 5 meest gekwalificeerde publicaties.
De verdere beoordeling van deze voorgeselecteerde publicaties vindt plaats door een jury bestaande uit tenminste 3 personen met onderzoekservaring, bij voorkeur lid van de vereniging, waarvan tenminste 1 Nederlandse of buitenlandse (emeritus-) hoogleraar in de parodontologie of aanverwant vakgebied aangevuld met een vertegenwoordiger van de firma Procter & Gamble Nederland ORAL-B®.
De jury brengt uiterlijk 3 weken voorafgaande aan het congres waarop de prijs wordt uitgereikt verslag uit aan het bestuur van de NVvP.
Indien de jury van mening is dat geen van de inzendingen voldoende niveau heeft, wordt de prijs dat jaar niet uitgereikt.
 
Uitreiking
Het bestuur brengt de beslissing zo spoedig mogelijk ter kennis van de auteur, c.q. eerste auteur indien de winnende publicatie door meerdere auteurs is geschreven. Deze wordt vervolgens uitgenodigd om aanwezig te zijn op het desbetreffende congres om de prijs uit handen van de voorzitter van de jury, onder voorlezing van het jury rapport, in ontvangst te nemen. Van de winnaar wordt verwacht een korte presentatie te geven van het betreffende onderzoek (15 minuten).
De cheque wordt door een afgevaardigde van de firma Procter & Gamble Nederland ORAL B® aan de winnaar ter hand gesteld
 
De NVvP Onderzoeksprijs wordt uitgereikt tijdens het NVvP-najaarscongres op 23 november 2018.
 
 
Onderzoeksprijs Reglement
 

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn  T 0229 540 148  E info@nvvp.org

Secretariaat: Postbus 34  1633 ZG Avenhorn 
T 0229 540 148  F 0229 543 467 
E info@nvvp.org

© NVvP | Realisatie: Makari.nl