Een gezond fundament

Perio & Cardio


Gezien de relatie tussen parodontale en cardiovasculaire aandoeningen heeft de EFP - in het kader van de ‘World Heart Day’ op 29 september jl. - het belang van samenwerking tussen artsen en tandartsen benadrukt ten aanzien van de behandeling van deze aandoeningen.

En dus bereidt de EFP momenteel samen met de ‘World Heart Federation’ een workshop voor die in februari 2019 in Madrid plaatsvindt. Tijdens deze EFP/WHF Perio & Cardio Workshop komt het meest recente bewijs in de relatie tussen beide aandoeningen aan de orde. De uitkomst hiervan zal als basis dienen voor een populatiebreed EFP-project.

De workshop zal voortborduren op de uitkomst van de 9e European Workshop in Periodontology, gezamenlijk georganiseerd door de EFP en de American Academy of Periodontology (AAP) in 2012. In deze workshop werd bepaald dat parodontale aandoeningen beschouwd moeten worden als een probleem voor de volksgezondheid, dat er behandelrichtlijnen moeten komen voor alle (mond)zorgprofessionals en dat verder onderzoek nodig is ter verduidelijking van de associaties en hun consequenties met als doel primaire preventie.

World_Heart_Day-transparant.png